Leverantörer & Shoring

Leverantörer, offshore och nearshore - hur får du koll på klimatpåverkan

Leverantörs- och shoringområdet fokuserar på valet av leverantörer och valet kring off- och nearshoring då med fokus på outsourcade team som inom IT sfären ibland utgör en stor del av en IT organisation och kommer med sina egna vinster och utmaningar. Även inom detta område så blir hållbarhetsfrågan viktig då beslutet att ta en leverantör över en annan eller ha off- eller nearshorade team inverkar på vad som krävs av ett företags IT system, kultur, policys samt att ett företags sammanlagda miljöpåverkan kan ändras mycket beroende på vilket land leverantören är lokaliserad.

Genom samarbete med leverantörer kan organisationer driva förändringen mot en mer hållbar IT-hantering som minimerar de negativa miljöaspekterna och möjliggör att digitaliseringen skapar positiva förändringar. Ju fler organisationers om ställer samma krav på sina leverantörer, desto större genomslagskraft blir det och desto snabbare kan vi nå klimatmålen.


Frågor att ställa sig

  • Har ni near- eller offshorade team?
  • Ställer ni krav på leverantörernas hållbarhetsarbete och energianvändning?
  • Är hållbarhet en faktor när ni beslutar kring var det near/offshore:ade teamet sitter?

Code of conduct - grunden för kravställning

Ett sätt att arbeta med kravställning på leverantörer är att göra tillägg i befintlig Code of conduct/uppförandekod för att ytterligare visa på vikten av hållbar IT. Exempel på Code of Conduct kan du ladda ner här bredvid. Exemplet kan fungera som en inspiration för tillägg och är indelade i olika hållbarhetsområden kopplade till IT.

Technology sustainability index: ramverk för att utvärdera leverantörer

TSI är ett ramverk som stöder organisationer att integrera hållbarhetsutvärderingar i upphandlingsprocesser, (Request for Proposal). Ramverket innehåller frågor inom fyra olika områden: Hårdvara, Programvara, Molntjänster och Konsulttjänster. Baserat på svaren på dessa frågor får leverantörerna en poäng som kan användas som en kvalificeringsfaktor vid utvärdering av olika leverantörer i RFP-processer. Ju fler företag som utvärderar leverantörer utifrån dessa kriterier, desto större påverkan kan göras för att bekämpa klimatförändringarna!

Är du nyfiken på TSi-konceptet? I LinkedIn-gruppen TSi kan du ställa dina frågor, diskutera och få kloka inspel ifrån andra.  Du hittar till gruppen här. 

TSI

Artiklar & rapporter om leverantörer & shoring

Supplier sustainability: A comprehensive review and future research directions

Vetenskaplig artikel
Patil, V., Tan, T., Rispens, S., Dabadghao, S., & Demerouti, E. (2022).

A More Sustainable Supply Chain

Artikel
Villena, V. H., & Gioia, D. A. (2020). Harvard Business Review

sv_SESwedish